Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Uitgangspunten voor Lokaal Onderwijsbeleid

Datum: woensdag 7 november 2012

Bron: Actueel Nieuws

7 november 2012 -

De afgelopen maanden werkten de gemeente en partners uit het onderwijs, de kinderopvang en zorginstellingen aan de uitgangspunten voor de visie Lokaal Onderwijsbeleid. 

Ze willen hiermee samen het hoofd bieden aan de ontwikkelingen die op hen afkomen op het gebied van demografie, wetgeving en preventie en zorg. 

Waarom samen verder 

De komende jaren worden de gemeente en het onderwijs geconfronteerd met ontwikkelingen waar zij nu al op moeten anticiperen. Schouwen-Duiveland heeft te maken met demografische veranderingen, zoals vergrijzing, ontgroening en krimp, dit zie je nu al terug in de dalende leerlingaantallen. 
Daarnaast verwacht de wetgever dat de organisaties op een goede manier uitvoering geven aan passend onderwijs en de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie), zodat er straks een kwalitatief goed aanbod van (voor)schoolse voorzieningen is. Door tijdig samen op te trekken zorgen 
de partners ervoor dat er een toekomstbestendig aanbod van onderwijs en voorschoolse voorzieningen is in Schouwen-Duiveland. 

Waar gaan we de komende jaren mee aan de slag 

De partners hebben de afgelopen maanden drie onderwerpen benoemd: demografische ontwikkelingen, VVE (voor- en vroegschoolse educatie) en OKE wetgeving (Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie) en preventie en zorg die in de onderwijsvisie moeten terugkomen en waarmee ze dus samen aan de 
slag gaan. 

- Demografische ontwikkelingen 

De gemeente wil samen met haar educatieve partners haar ambitie op het gebied van huisvesting, leerling-vervoer, zorgvoorzieningen, voorschoolse educatie, onderwijs en passend onderwijs oppakken, want alleen op die manier kan er in de toekomst een goed voorzieningenniveau voor de jeugd van 
Schouwen-Duiveland blijven. De bedoeling is dat kinderopvang, (voor)schoolse educatie en basisonderwijs in de toekomst zoveel mogelijk gebundeld worden, met respect voor en behoud van de eigen identiteit. Hiermee kunnen de organisaties samen invulling geven aan een goede manier van passend 
onderwijs, want ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben komen straks in principe in het reguliere onderwijs terecht. 

- VVE en OKE wetgeving 

De gemeente zegt in Tij van de Toekomst dat actief burgerschap van groot belang is. Dit start bij het realiseren van een dekkend en kwalitatief hoogwaardig aanbod van voor- en vroegschoolse educatie, programma's waarbij kinderen al op jonge leeftijd (kinderopvang en peuterspeelzaal) meedoen 
aan educatieve programma's. Daarnaast regelt de Wet OKE de basiskwaliteiten van peuterspeelzaalwerk. Om dit te bereiken gaan de partners samen aan de slag met de inhoud van het aanbod vroeg- en voorschoolse educatie en een kwaliteitsmonitor. Daarnaast willen ze een manier ontwikkelen om 
vroegtijdig leerachterstanden te signaleren. Hiermee willen ze bereiken dat alle kinderen in de gemeente de mogelijkheid krijgen om goed voorbereid te starten met hun schoolloopbaan. 

- Preventie en Zorg 

De gemeente en haar educatieve partners zien het als hun taak om aan elke jeugdige een optimaal klimaat te bieden om op te groeien en te leren, daarvoor zoekt men elkaar ook op, op het gebied van preventie en zorg. De partners binnen het onderwijs willen alle jeugdigen op het eiland zo goed 
mogelijk laten participeren in de samenleving en hen mentaal en fysiek zo gezond mogelijk houden of krijgen. Dit kan door ervoor te zorgen dat het Centrum voor Jeugd en Gezin in de toekomst een duidelijke positie inneemt op het gebied van zorg en preventie. Voor het onderwijs levert dit als 
voordeel op dat zij hier gemakkelijk gebruik van kunnen maken. Ook komt er een afgestemd aanbod voor de voorschoolse voorzieningen. 

Hoe realiseren we deze activiteiten 

Het middel om de activiteiten op deze gebieden te realiseren is de Lokaal Educatieve Agenda. Op basis van de agenda maken de educatieve partners: gemeente, onderwijs, kinderopvang en zorginstellingen, afspraken over hoe ze zo effectief en efficient mogelijk uitvoering kunnen geven aan de 
uitgangspunten van de Lokale onderwijsvisie. De basis voor een goede samenwerking is gelegd door samen de uitgangspunten voor de visie op te stellen. Door deze werkwijze zijn de partners ook in staat om de doelstelling waar te maken uit Tij van de Toekomst, waarin staat dat er in 
Schouwen-Duiveland een kwalitatief goede, duurzame en betaalbare infrastructuur voor onderwijs en zorg voor alle jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar moet zijn. Door gezamenlijk op te trekken zorgen de educatie partners voor samenhang in beleid en dat is de basis voor succes. 

Planning 

Zoals het er nu naar uitziet zal het college van b&w in december beschikken over de conceptvisie. De educatieve partners en de samenleving van Schouwen-Duiveland krijgen vervolgens 6 weken de tijd om zienswijzen op het concept in te sturen Tijdens de inspraakperiode organiseert de gemeente een
openbare informatiebijeenkomst over de visie. Na de inspraakperiode worden de zienswijzen verwerkt en neemt het college er kennis van. De verwachting is dat visie Lokaal Onderwijsbeleid Schouwen-Duiveland in maart op de agenda van de gemeenteraad staat.


Eerste online platform HelloContainer voor duurzame scheepvaart geïntroduceerd
Daar waar voorheen tussenpersonen nodig waren, kunnen exporteurs vanaf heden zélf het volledige..
2 jaar geleden via HelloContainer
Wereldpremière Marienklage Jan van Maanen 20 april
Op 20 april 2019 vindt in de Jaconikerk in Utrecht de wereldpremière plaats van de..
3 jaar geleden via Jan van Maanen
Mannelijke ondernemer kiest steeds vaker voor leaseauto
Steeds meer mannelijke ondernemers kiezen ervoor om een auto zakelijk te leasen in plaats van er..
4 jaar geleden via Leasescanner financial lease
Eerwraak in Nederland
Het afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 500 meldingen gedaan van vermoedelijke eerwraak. Het..
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Overval bij 80-jarige man
In de nacht van 14 op 15 april werd een 80-jarige alleenstaande man gewekt door twee inbrekers...
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Ernstig auto-ongeluk door keien op de weg
In de nacht van 23 op 24 juni raakte een 32-jarige vrouw ernstig gewond bij een ongeval op de..
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Kosten per type graf – hoeveel betaal ik bij?
Met een uitvaartverzekering worden kosten gedekt die komen kijken bij een uitvaart. De hoogte van..
5 jaar geleden via Elkeuitvaartverzekeringvergelijken.nl
NUMA neemt Uitvaartverzorging Van Bruchem in Rossum over
Met ingang van 1 juni 2017 is Van Bruchem Uitvaartverzorging deel gaan uitmaken van NUMA..
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Asociale rijgedrag zorgt bijna voor frontaal ongeluk door mobiel bellen
ANN - “Het scheelde echt een haartje”, zegt een gezin uit Nieuwegein. “Die man..
5 jaar geleden via Actueel Nieuws
Nieuwe uitvaarttrends op de eerste Funeral Fair
Begrafenissen met koffietafels, crematies met koffie en cake achteraf, ze zijn nog altijd in de..
5 jaar geleden via Ikvergelijk.nu