Direct je persbericht verspreiden onder journalisten, social-media en zoekmachines.
Startpunt voor de verspreiding van nieuwswaardige content.

Persbericht verzenden

Persbericht

Informatie brief Asbest affaire Kanaleneiland

Datum: donderdag 2 augustus 2012

Bron: Actueel Nieuws

2 augustus 2012 -

Zelf verblijfsadres geregeld? Wij horen graag waar u bent. u bent.
Om alle bewoners zo goed mogelijk te informeren over de voortgang van de
schoonmaakwerkzaamheden is het fijn als u uw gegevens achterlaat. Met name van de bewoners die
zelf een verblijfsadres regelen willen we de adresgegevens hebben. Meld deze a.u.b. voor uw vertrek
uit het hotel aan de Mitros contactpersoon ter plaatse. De adressen van de logeerwoningen zijn
uiteraard al bij Mitros bekend. Geef deze boodschap ook door aan buren van wie u weet dat zij sinds
het begin van de evacuatie ergens anders verblijven.


Voortgang onderzoek en schoonmaak van de verschillende huizenblokken 
Marco Pololaan nr. 12 t/m 106
Vandaag hebben deze bewoners een informatiebijeenkomst gehad over de terugkeer naar hun woning.
Zij hebben persoonlijk de meetresultaten van hun woning ontvangen en krijgen nog een toelichting op
de onderzoeksresultaten van hun woonomgeving. Vanaf donderdag 2 augustus keren de eerste
bewoners terug naar hun woning aan de Marco Pololaan.

Stanleylaan 19 t/m 133
De uitkomsten van de onderzoeken en het werkplan voor de schoonmaakwerkzaamheden worden op
dit moment geanalyseerd door de arbeidsinspectie en de gemeente. Als dit gebeurd is en zij geven
akkoord, dan kunnen de voorbereidingen voor de schoonmaak starten. De analyses en rapportages
worden dan gedeeld met de bewoners. Naar verwachting gebeurt dit begin volgende week.

Stanleylaan 2 t/m 96
Er wordt op dit moment nog onderzoek gedaan in deze woningen. In 60% van de woningen zijn
metingen verricht.


Particuliere woningen
Stand van zaken over de particuliere woningen volgt donderdag 2 augustus.


Informatiemap voor bewoners die terugkeren
De bewoners die mogen terugkeren naar hun woning, ontvangen van Mitros een informatiemap. Daarin
staat de volgorde van terugkeer en vinden zij de resultaten van de metingen die zijn uitgevoerd in hun
woning.


Schade melden
Als u denkt aanspraak te maken op een schadevergoeding (anders dan de tegemoetkomingen die
Mitros al ter beschikking heeft gesteld) naar aanleiding van de asbestbesmetting in Kanaleneiland kunt
u hiervoor een schademeldingsformulier invullen. Dit formulier vindt u op www.utrecht.nl (kijk bij
bericht Asbest Stanleylaan).
Door het formulier in te vullen doet u een melding! U ontvangt binnen drie werkdagen een
ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging staat dat het schademeldingsformulier is ontvangen.
Deze ontvangstbevestiging is géén erkenning van eventuele aansprakelijkheid. Verder staat er in dat de
melding wordt doorgestuurd naar Mitros, die de verdere behandeling van de melding op zich zal
nemen.
Binnen 3 weken, na ontvangst van de melding, neemt Mitros contact met u op over de voortgang van
de behandeling van uw melding. Voor de goede orde: dit betekent niet dat u binnen 3 weken definitief
uitsluitsel heeft!


Emotionele steun bij GG&GD
Bewoners die emotionele klachten hebben als gevolg van de asbestverontreiniging kunnen terecht bij
de medewerkers van de GG&GD bij de infopunten. De tijden waarop deze medewerkers aanwezig zijn
bij de infopunten staat bovenaan dit infobulletin (bij GG&GD).


Gezondheidsonderzoek GG&GD
De afgelopen week is er met deskundigen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
gesproken. De gemeente heeft het RIVM gevraagd of het nodig is om uw gezondheid te onderzoeken
vanwege de asbest in Kanaleneiland. Het RIVM adviseerde de GG&GD om geen gezondheidsonderzoek
te houden. Belangrijkste reden hiervoor: uit de eerste asbestmetingen in de flats blijkt dat het
gezondheidsrisico voor u uiterst beperkt is. Meestal worden mensen alleen ziek als ze héél veel
asbestvezels inademen gedurende een lange periode. In dit geval hebben mensen mogelijk héél weinig
vezels ingeademd gedurende enkele dagen. We verwachten daarom niet dat u ziek wordt.
Daarnaast bestaat er geen geschikte onderzoeksmethode om vast te stellen of iemand wel of niet
asbestvezels heeft ingeademd. Dat is ook niet met een longfoto te zien. Een lichamelijk onderzoek
levert dus geen bruikbare informatie op.
De gemeente neemt het advies van het RIVM over. Dit betekent dat er geen gezondheidsonderzoek
komt. We beseffen heel goed dat de afgelopen weken veel impact op u hebben gehad.
Bent u ongerust over uw gezondheid vanwege asbest? Dan kunt u altijd terecht bij uw huisarts. U kunt
ook contact opnemen met de GG&GD, telefoon 030- 286 00 00.
Heeft u andere zorgen? Als u wilt praten met iemand over wat u heeft meegemaakt, neem dan contact
op met de maatschappelijk werkers in de hotels, met uw huisarts of met het maatschappelijk werk van
Doenja, telefoon 030- 286 9000 (bereikbaar op werkdagen tussen 9.00-13.00 uur).


Gemeenteraad
Op donderdag 2 augustus om 11.00 uur heeft de gemeenteraad een informele openbare bijeenkomst
voor raadsleden. Tijdens deze bijeenkomst zullen de burgemeester en de wethouder Wonen de
raadsleden bijpraten over de actuele stand van zaken rond de asbestverontreiniging in Kanaleneiland.


Geen asbestverontreiniging in de openbare ruimte re ruimte
Een onderzoeksbureau deed in opdracht van gemeente en Mitros onderzoek naar mogelijke
asbestverontreiniging in de openbare ruimte rond de flat aan de Stanleylaan. Uit dat onderzoek is naar
voren gekomen dat er geen sprake is van asbestverontreiniging in de openbare ruimte (straten en
plantsoenen). U kunt de resultaten van dit onderzoek inzien bij de infopunten in de verblijfslocaties en
in het wijkservicecentrum Zuidwest.


Bijdrage van bedrijven en instellingen
Er zijn de afgelopen dagen diverse bijdragen binnen gekomen van verschillende bedrijven en
instellingen voor de bewoners van de omgeving Stanleylaan. C&A doneerde eerder €10 per persoon
bovenop de €100 kledingvergoeding van Mitros. En ondersteunt DOENJA dienstverlening de bewoners
met activiteiten voor de tijd dat zij in de verblijflocaties zijn.


Post
In tegenstelling tot wat in het infobulletin van gisteren stond, geldt dat alle bewoners van de woningen
in het afgezette gebied hun post zelf kunnen afhalen bij PostNL. Dit kan op werkdagen tussen 11.00
en 14.00 uur bij PostNL op de Europalaan 20, 3526 KS in Utrecht. Voor het afhalen van de post heeft u
een geldig legitimatiebewijs nodig.


Kleding wassen
In de logeerwoningen staan geen wasmachines. Mocht u de was niet bij familie of vrienden kunnen
doen, dan kunt u gebruik maken van een wasserette. Wilt u dan de bonnetjes van de wasserette
bewaren? Die kunt u bij Mitros indienen. Mitros betaalt u de kosten voor de wasserette dan terug.


Huur betalen aan Mitros
Zoals wij eerder lieten weten, hoeft u geen huur te betalen voor uw Mitros woning, zo lang u daar niet
kunt wonen. Als uw huur iedere maand automatisch wordt afgeschreven, zorgt Mitros ervoor dat die
automatische afschrijving tijdelijk wordt stopgezet. Dat betekent dat de huur niet automatisch van uw
rekening wordt afgeschreven. Zodra u weer terug kunt in uw eigen huis, berekent Mitros hoeveel huur
u misschien nog aan Mitros moet betalen. Hebt u bijvoorbeeld drie weken niet in uw eigen huis kunnen
wonen, dan moet u nog één week huur betalen. U ontvangt hierover een brief van Mitros, zodra u weer
thuis woont. Deze informatie geldt uiteraard niet voor bewoners die een particuliere woning huren.


Pendelbusjes
Zo lang u nog in het hotel verblijft, kunt u gebruik maken van de pendelbusjes. Deze busjes zijn alleen
bedoeld voor vervoer van het hotel naar Kanaleneiland en terug. Eventueel kunt u er ook mee naar het
Centraal Station. Als u ergens anders heen wilt, kunt u niet met het pendelbusje mee. Daarvoor moet u
zelf vervoer regelen. Daarvoor is de vervoersvergoeding bedoeld waarover Mitros u eerder (maandag)
informeerde.


Wederzijds respect
Wij hebben er begrip voor dat deze hele situatie voor u zeer vervelend is. Zo lang niet in uw eigen huis
kunnen en lange tijd in onzekerheid zitten, is niet prettig. U bent afhankelijk van anderen en af en toe
lopen dingen niet zoals u zou willen. Dat zorgt er soms voor dat mensen geïrriteerd raken of boos
worden. Maar u kunt er echt op vertrouwen dat de mensen van de gemeente en Mitros er alles aan
doen om u te helpen, ook ’s avonds en in de weekenden. Wederzijds respect is - zeker in deze situatie
- enorm belangrijk. Wij hebben respect voor uw situatie. Wij vragen van u ook respect voor (de inzet
van) onze medewerkers.
Er is de afgelopen dagen helaas enkele keren sprake geweest van agressie (bedreigingen) tegen
medewerkers van Mitros en gemeente. Dit is uiteraard onacceptabel.


Vragen?
Heeft u nog vragen na het lezen van dit infobulletin? Neem dan contact op met gemeente Utrecht of
Mitros; zie de informatie hierover bovenin dit bulletin.
De informatie in dit infobulletin is bijgewerkt tot woensdag 1 augustus, 16.30 uur
 

Informatievoozieningen in Hotels

Mitros
Dagelijks van 7.00 tot 18.00 uur
Telefoonnummers Mitros in hotels
Hotel Mitland Utrecht: 06 - 48 27 70 49
Hotel Van der Valk Houten Houten 06 - 48 27 70 43
Hotel Mercure Nieuwegein 06 - 48 27 70 38
Hotel De Biltsche Hoek De Bilt De Bilt 06 - 48 27 70 46

Gemeente Utrecht dagelijks van 7.00 uur tot
23.00 uur

Rode Kruis dagelijks van 9.00 uur tot 21.00 uur
(dit geldt niet voor Mercure Nieuwegein)

GG&GD medewerkers
09.30-11.00 uur hotel Biltsche Hoek
12.30-14.00 uur hotel Mitland
13.00-14.30 uur Mercure Nieuwegein
15.00-16.30 uur Wijkservicecentrum Zuidwest
15.30-17.00 uur Van der Valk Houten
Doenja, maatschappelijk werk Doenja is op
werkdagen telefonisch bereikbaar op 030-
2869000 van 09.00 tot 13.00 uur. Van 12.00 tot
13.00 uur kunnen mensen rechtstreeks contact
krijgen met een maatschappelijk werker. Mensen
uit de betrokken woningen kunnen zo nodig nog
dezelfde dag terecht.
 

Informatiepunt wijkservicecentrum

Dagelijks van 7.00 tot 23.00 uur
Marco Pololaan 71 Utrecht
Informatie van Mitros dagelijks van 7.00 tot 23.00
uur (algemene vragen, afhalen/afgeven sleutels,
doorverwijzing tijdelijke vervangende woonruimte)
Gemeente Utrecht dagelijks van 7.00 uur tot 23.00
uur (algemene informatie)
GG&GD medewerkers dagelijks van 15.00 tot16.30
uur (sociaal verpleegkundigen)
U kunt 24 uur per dag bellen met 030 - 286 00 00.
Na18.00 uur wordt dit nummer doorgeschakeld.

 

Zie ook: 

Vragen SP aanleiding asbest Kanaleneiland

D66: Onderzoek naar asbest Kanaleneiland

Asbest-onderzoek Utrechtse woonwijk uitgebreid

Steeds meer hulp voor bewoners Kanaleneiland

Utrecht ontruimt door asbest

Spuitasbest blijkt een leugen te zijn

Asbest slachtoffers in tijdelijke woningen

SP: alle informatie asbest stanleylaan boven tafel

Vroeg of laat: asbestverwijdering

Asbest: maak openbaar wat je weet

Informatie brief Asbest affaire Kanaleneiland

Inbreng D66 inzake asbest in Kanaleneiland

Asbest slachtoffers geen gezondheidsonderzoek

Verantwoordelijken asbestdrama aanpakken

Asbest dossier kanaleneiland

Weer asbest gevonden kanaleneiland

Claims ingediend asbest schade

Asbest stanleylaan mogelijk voor 18 juli vrij

Weer asbest gevonden Marco Pololaan

Weer asbest gevonden in Kanaleneiland

Asbest Stanleylaan: verantwoordelijken als kippen zonder kop

Bewoners Kanaleneiland eisen geld asbestramp


Week van Zorg en Welzijn 2017 groots van start
Maarten van der Weijden bezoekt zorginstellingen per helikopter Maandag 13 maart start de Week..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Vos na zwaar bevochte races Goud tijdens het test event in PyeongChang Korea
’Ik heb vandaag hard geknokt.’ Over precies 365 dagen vinden de Paralympische spelen..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Clifford Chance adviseert The British School of Amsterdam rond campus
The British School of Amsterdam (www.britams.nl) heeft een koopovereenkomst met de Gemeente..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Porselein met karakter Geheimen op Chinees porselein ontrafeld
25 maart - 22 oktober 2017 Sierlijke penseelstreken die tot de verbeelding spreken: Chinese..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Lotte Leufkens uitgeroepen tot Student-ondernemer van het Jaar
Tijdens het drukbezochte StartUpFest van de Global Student Entrepeneur Award in The Loft in de..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Digitale zorgen voor senioren ondanks inhaalslag
Steeds meer senioren maken gebruik van het internet. Zij zijn actief op Facebook, regelen hun..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Squla start samenwerking met UNICEF tegen ondervoeding
Leerplatform Squla organiseert in de week van 13 maart de 6de editie van de Leuk Leren Week, samen..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Comfort Plus baden van Sphinx, badplezier voor jong en oud
Met de baden ‘Comfort Plus’ en ‘Comfort Plus Family’ biedt Sphinx baden..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
No Surrender voor de zoveelste keer negatief in de media
ANN - Ik kan me voorstellen als er jarenlang negatieve artikelen gepubliceerd worden over de MC..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws
Vatfree.com lanceert eerste mobiele Tax Free Shopping app
Vandaag lanceert vatfree.com Europa's eerste mobiele taxfree shopping app tijdens het Mobile World..
7 jaar geleden via Actueel Nieuws